Přejmenování výtopen na depa

Zdroj informací:  Rozkaz ministra železnic č. 27 – z archivu Zdeňka Beka

Níže je uveden hlavní text z rozkazu, který přejmenoval výtopny na depa. Poprvé se zde objevuje pojem depo. Rozkaz je rozsáhlý a ošetřuje vše od železničních stanic, depa až po TSS (traťové strojní stanice), lomy apod. Vše bylo uveřejněno ve Věstníku ministerstva železnic v roce 1952. V rozkazu je také vše patřičně politicky odůvodněno s odvoláním na nové formy práce v zásadách chozrasčotu. Opatřením Komunistické strany Československa došlo k zrušení národního podniku ČSD. Největší administrativní orgán bylo Ministerstvo dopravy. Dalším orgánem byly Správy dráhy – jednotky základní administrativní základy. Podřízené byly jednotky železniční stanice, depa (dříve výtopny) , traťové distance (dříve technické správy), sdělovací a zabezpečovací distance (dříve návěstní správy) apod.

Rozkaz ministra železnic č. 27

Zřízení hospodářských jednotek a podniků železnic. Svůj rozkaz č. 21 ze dne 25. září 1952 (č.j. 3099/52) o skončení činnosti některých základních podnikových jednotek a služeben pro místní službu ČSD a zahájení práce nových hospodářských jednotek a podniků železnic nahrazuji v celém rozsahu novým rozkazem tohoto znění:

V jednotlivých služebních odvětvích zřizuji tyto hospodářské jednotky příp. podniky železnic:

A) Ve služebních odvětvích dopravy a přepravy cestujících a nákladových a komerčních prací:
železniční stanice.

B) V lokomotivním a vozovém hospodářství:
a) hlavní lokomotivní depo,
b) vozové úseky,
c) energoúseky,
d) rozdělovny uhlí.

Zřízení ostatních hospodářských jednotek lokomotivního a vozového hospodářství, t.j. pomocných dep, skladů paliva a výzbrojních hospodářství a zásobování vodou  (vodárny), souvisí s celkovým vybudováním aparátu oddělení dráhy podle mého rozkazu č. 16 ze dne 12. září 1952 a bude provedeno postupně.

C) V hospodářství traťovém a budov:
a) traťové distance,
b) železniční podnik pro lomy a štěrkovny a tomuto podniku podřízené hospodářské jednotky,
b1) kamenolomy ČSD,
c) traťové strojní stanice,
d) mostní obvody,
e) traťové dílny,
f) měřicko-dokumentační kanceláře,
g) mechanizační dílny.

D) Ve služebním odvětví sdělovacím a zabezpečovacím:
a) sdělovací a zabezpečovací distance,
b) sdělovací a zabezpečovací dílny,
c) stavební úseky zabezpečovací,
d) sdělovací a zabezpečovací laboratoře,
e) rozhlasové dílny.

E) Ve služebním odvětví dílen pro opravu vozidel:
a) dílny pro opravu vozidel,
b) ústřední sklad dílen pro opravu vozidel.

F) V železničním stavebnictví:
a) železniční stavitelství a těmto podnikům podřízení hospodářské jednotky,
a1) stavební úseky,
a2) výrobní úseky,
a3) elektrizační úseky.

G) V materiálně-technickém zásobování:
a) hlavní sklady,
b) obvodové sklady,
c) výrobny jízdenek,
d) sklady tiskovin.

H) Ve služebním odvětví školství:
a) školy ČSD,
b) výchovná střediska.

Současně stanovím sídla a klasifikaci nově zřízených hospodářských jednotek a podniků železnic a schvaluji hranice příp. obvody jejich působnosti. Přehled těchto údajů je uveden v příloze. Předání agendy dosavadních základních podnikových jednotek a služeben pro místní službu ČSD novým hospodářským jednotkám, příp. podnikům železnic, provede se pokud se tak již nestalo, podle přechodových plánů jednotlivých služebních odvětví přímo mezi vedoucími dosavadních útvarů ČSD a náčelníky nových hospodářských jednotek a podniků železnic. Tímto rozkazem nahrazuji kromě svrchu uvedeného rozkazu č. 21 ze dne 25. září 1952, též svůj rozkaz č. 6 ze dne 4. září 1952 o dislokaci a klasifikaci lokomotivních a vozových dep,  rozkaz č. 0318/52 ze dne 18. září 1952 o zahájení práce dílen podle nové organizace, pokud jedná o sídlech a klasifikaci dílen pro opravu vozidel, a rozkaz náčelníka ústřední správy lokomotivního a vozového hospodářství č. 4 ze dne 8. září 1952 o dislokaci a klasifikaci elektroúseků.

V Praze dne 8. prosince 1952                                                                                       Ministr železnic J. Pospíšil v.r.

————————————————————————————————————————————————

Lokomotivní depa byla rozdělena na mimotřídní a I. – III. třídy.

Hlavní lokomotivní depo Trutnov spadalo pod Pražskou dráhu a bylo depem II. třídy.