Z historie trati Trutnov hl.n. – Svoboda nad Úpou

Zdroj informací:

 • Archiv muzea v Trutnově
 • Atlas lokomotiv – Ing. Jindřich Bek
 • Horské prameny 1949 – Miloslav Štěpán
 • Archiv lokomotivního depa Trutnov
 • Toulky Krkonošskou minulostí – Theodor Lokvenc

 

115.let železnice Trutnov – Svoboda nad Úpou

 Železnice na Trutnovsku

Otevření úseků tratí Rakouské severozápadní dráhy:

 • Trutnov – Poříčí *)                        29.10.1870
 • Trutnov – Kunčice n.L.                21.12.1870
 • Ostroměř – Kunčice n.L.                 1.6.1871
 • Kunčice n.L. – Vrchlabí                  1.10.1871
 • Trutnov – Svoboda n.Úp.             17.12.1871
 • Královec – Žacléř                          5.10.1882
 • Trutnov – Teplice n.M.                   24.9.1908

Trutnovská železniční stanice byla postavena Rakouskou severozápadní dráhou. Dne 6.3.1869 byl oslaven v Trutnově prvý výkop banketem, a 27.10.1870 se začalo do Trutnova jezdit z Poříčí. Další úsek nové dráhy z Trutnova do Kunčic n.L. byl otevřen 21.12.1870 pro veškerou dopravu a tehdy byla zahájena přeprava osob také na trati Poříčí – Trutnov, kde se do té doby přepravovaly pouze náklady. Na celé nové trati jezdily původně tři dvojice smíšených vlaků denně. Důležitost trutnovského nádraží pro cestování a obchodní ruch potvrzuje též to, že tam byl od počátků celní úřad.

O rok později 17.12.1871 byla odevzdána dopravě podružná dráha z Trutnova do Svobody n.Úp. V jejímž prvém jízdním řádě nebylo pamatováno na krkonošskou turistiku. Jeho dvě dvojice smíšených vlaků se zprvu nehodily pro celodenní horské tůry (odjezd z Trutnova v 7:50 a ve 14:45 hodin a návrat v 10:35 a 17:05 hodin). Jakési zlepšení nastalo teprve, když si v létě 1873 obecenstvo vyžádalo, aby do platného jízdního řádu byl vsunut ještě jeden přímý vlak z Poříčí do Svobody n.Úp. V roce 1880 byly povoleny této trati úlevy, platné pro provoz na místních drahách. Na počátku nového století jezdilo tu již 12 až 16 vlaků denně a roční obrat cestujících byl tehdy ve Svobodě n.ˇup. 180.000 osob a v Trutnově 560.000 osob.

*)  Původně se nádraží Trutnov Poříčí jmenovalo Trutnov. Dráhu do stanice Trutnov Poříčí v úseku Malé Svatoňovice – Královec stavěla dráha Pardubicko – Liberecká (otevření 1.8.1868) a pro tu se stanice Trutnov Poříčí jmenovala Trutnov, i když to bylo dosti daleko od dnešního Trutnova.

 

Drahou na Sněžku

Prvé snahy o zpřístupnění okolí Sněžky pomoci železné dráhy datují se již z dob, kdy železnice na Trutnovsku vznikaly. Dne 12. 9. 1868 bylo např. dáno povolení k přípravným pracím pro stavbu koňské dráhy z Po­říčí do Maršova nad Úpou. Poslání nově navrhované dráhy nebylo ovšem turistické ale průmyslové, neboť v té době se upínal všechen zájem veřej­nosti k zakládání a podpoře vznikajících továrních a jiných podniků.

Po šestnácti letech podobné povolení obdržel Jan svobodná pán z Passeti , podplukovník v.v. Trať z Trutnova do Svobody tehdy už dávno stála jako součást Rakouské severozápadní dráhy a nová dráha měla být jejím pokračováním do Temného Dolu na cestě z Maršová do Pece. Na sklon­ku roku 1884 dosáhl Passeti ještě povolení k přípravným pracím několika místních drah, mezi nimiž byla i spojka Svoboda – Vrchlabí. Projekt normál­ně rozchodné dráhy Svoboda – Temný Důl sledoval spolu s Juliem de Beschade ještě v roce 1886, ale bez jakýchkoliv výsledků.

Zajímavější než tyto dva nejstarší projekty byl plán majitele dolů Victora Nobaka z Prahy – Buben. Obdržel 10. 4. 1883 povolení k přípravným pracím pro normálně rozchodnou dráhu ze Svobody, přes Maršov do Temné­ho Dolu a Peci, prodlouženou případně až na Sněžku. S podobným, ale již určitěji stanoveným plánem se zabýval vídeňský bankéř Julius Modern, když si vyžádal povolení k přípravám normálně rozchodné parní tram­vaje ze Svobody do Temného Dolu a ozubené dráhy odtud dál na vrchol Sněžky. Později projektoval jiným směrem úzkokolejnou místní dráhu z údolí Úpy na nejvyšší pohraniční hřeben a v březnu 1890 byla konána na základě jeho návrhu revize trasy. U Pomezních Bud měla býti k této tu­ristické komunikaci připojena větev ze Slezska. Ministerstvo bylo zřejmě Modernovu návrhu nakloněno a jen usilovalo, aby dráha nebyla pouhou po­hraniční komunikací, ale aby byla svedena do Mohornského mlýna, ne-li až do Svobody.

Že tou dobou již převažuje v krkonošském dopravním plánování zájem o přepravu cestujících, nasvědčuje též to, že v roce 1893 jednala vídeňská firma Kremenezky, Mayer a spol. o stavbě elektrické dráhy ze Svobo­dy do Jánských Lázní. Krátce nato uděluje ministerstvo obchodu Ing.Karlu Riegerovi z Trutnova povolení k přípravným pracím pro úzkokolejnou dráhu z Trutnova do Temného Dolu s odbočkou do Jánských Lázní, do Vel­ké Úpy a k Mohornskému mlýnu. K revizi došlo 27. 8. 1886 a schválení po­všechného návrhu provedlo na počátku roku 1897 nově zřízené ministers­tvo železnic. K vypracování podrobného projektu však navrhovatel pravdě­podobně nedospěl. Za nedlouho na to dostává v roce 1899 bývalý ředitel továrny Vojtěch Soyka z Královských Vinohrad povolení k přípravným pracím ke stavbě místní dráhy ze Žacléře přes Albeřice, Maršov a Svobodu do Vrchlabí s třemi elektrickými odbočkami do horských dolin na sever. Po některých změnách sledoval Soyka tento plán ještě v roce 1905.

Všeobecný převrat v sociálních a hospodářských poměrech vyvolal i v horském městysy Maršově snahy po zlepšení místních dopravních mož­ností. Těmto snahám bylo by možno poměrně snadno vyjiti vstříc prodlou­žením dosavadní nedávno zestátněné trati Trutnov – Svoboda až do Mar­šova. Poněvadž však není naděje, že by státní správa k takovému prodlou­žení přistoupila, rozhodl se okresní výbor maršovský pokusit se o ukojení dopravních potřeb Maršová a okolí za podpory, kterou místním drahám po­skytuje zákon o místních drahách a vymohl si proto 18. 11. 1911 povolení k přípravným pracím pro stavbu místní dráhy Svoboda – Maršov. Trasa jeho projektu vychází ze severního zhlaví stanice „Svoboda—Jánské Lázně“ a vi­ne se převážně severním směrem po svazích, které údolí Úpy vroubí na vý­chodě. Tím se vyhýbá nákladnému výkupu pozemku na dně údolí, velmi hustě zastavěného. Jedinou větší překážkou jest proražení skalního útesu a pře­kročení pobočného údolí na počátku třetího kilometru trati. Celkový ná­klad na stavbu byl odhadnut na jeden a čtvrt milionu korun. Detailní pro­jekt dráhy Svoboda – Maršov dokončila firma Köhler a Raynal v říjnu 1914 a v prvé polovici příštího roku jej doplnila obsáhlou variantou celé střední části trati. První světová válka byla pravděpodobně příčinou, že bylo upuštěno i od dalšího sledování tohoto posledního a poměrně nejvíce pokročilého plánu pod Sněžkou. V Dopravním archivu v Praze, na základě jehož sbírek byl sestaven tento přehled, nejsou již žádné další zmínky.

 

Dnešní trať Trutnov – Svoboda

Trať vychází z nádraží Trutnov hlavní nádraží souběžně s tratí Trutnov hl.n. – Stará Paka přes tři mosty (přes řeku Úpu, pěší promenádu a místní silnici do Horního Starého Města). Za mosty se odklání doprava a po průchodu mírným zářezem se dostává do Dolního Starého Města. V přímém úseku stoupá k nové (panelákové) zástavbě Trutnova – Zelené louce. Zde je také první stejnojmenná zastávka na této trati (nejmladší). V pokračování trati je mírný pravý oblouk a na jeho konci druhá zastávka Trutnov – Horní Staré Město. Po několika stovkách metrů po výjezdu ze zastávky přetne podruhé po mostě tok řeky Úpy a po dvou levotočivých obloucích za stálého stoupání vjíždí do stanice Kalná Voda. Ta dnes slouží převážně lesní správě pro nakládku dřeva a je zde soustředěna vykládka uhlí a písku. Po výjezdu ze stanice se trať esíčkem vyhne průmyslovému podniku a vede souběž­ně s novou silnicí do Krkonoš do zastávky Mladé Buky, která byla nově postavena při výstavbě silnice. Odtud již trat stoupá v protisměrných obloucích do stanice Svoboda nad Úpou, která je konečnou stanicí tratě. Odtud se již musí do hor použít autobusový spoj. A to jednak do Jánských Lázní nebo do Pece pod Sněžkou.

Z Jánských Lázní lze vyjet na Černou horu novou kabinkovou lanovkou, která nahradila „První kabinovou lanovou dráhu“ v Československu. Ta původní byla dlouhá 3.174 metrů a překonávala výškový rozdíl 645 metrů. Byla postavena v roce 1923 a svoji činnost ukončila v roce 19…

Z Pece pod Sněžkou lze vyjet sedačkovou lanovou dráhou na nejvyšší horu Krkonoš – Sněžku. Lanová dráha je 3527 metrů dlouhá a překonává výškový rozdíl 715 metrů. Tato lanová dráha byla vybudována v letech 1946 až 1949.